Iоныгъом и 20, 2018

Адыгэ щыухэр къуаджэм зэрэбламыгъэкIыгъэхэм пае бырсыр къикIыгъ

Iоныгъом и 17-м, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ щыу 30 фэдиз республикэм ит къушъхьэу Къэнджал дэкIоягъэх илъэс…
Iоныгъом и 11, 2018

28.09.2018 - Адыгэ шъуашэм и Мафэ Адыгэ Республикэм игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIыщт

Адыгэ шъуашэм и Мафэ Iоныгъо мазэм и 28-м игъэкIотыгъэу дгъэмэфэкIыщт. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм…
Iоныгъом и 11, 2018

КIэнэтI Джансэт щэрыон зэнэкъокъумкIэ атекIуагъ

БэмышIэу Кыргызстан щыкIуагъ кощырыпсэухэм (кочевникхэм) яящэнэрэ Дунэе джэгунхэр. Къэралыгъо 79-мэ къарыкIыгъэ спортсмен минрэ ныкъорэм ехъу…
Iоныгъом и 05, 2018

Иорданием къикIыгъэ лъэпкъэгъухэм Адыгэ Республикэм сымэджэщ зэгъэфагъэ щашIыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат непэ ащ фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Доллар миллион 20 фэдиз…
Iоныгъом и 04, 2018

02-06.10.2018 - Адыгэ кулътурэм и дунае фестиваль Адыгэ Республикэм щыкIощт

Адыгэ кулътурэм и дунае фестиваль Адыгэ Республикэ, Мыекъуапэ. 02.10.2018 щегъэжьагъэу и 06.09.2018-м нэс. Къызхэтхыгъэр: adygtv.ru
Iоныгъом и 03, 2018

22.09.2018 - Адыгэ Къуаем и Фестиваль Адыгэ Республикэм ЩыкIощт

Iоныгъум и 22-м, 2018-рэ илъэсым, Адыгэ къуаем и фестиваль Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Даховскэ пэблагъэу…
Iоныгъом и 03, 2018

20.09.2018 - "Ошъутен" концерт Мыекъуапэ къыщитыщт

Орэд-пщыналъэ концерт Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстрадэ орэдыIо купэу «Ошъутен». Адыгэ Республикэ, къ. Мыекъуапэ,…
Iоныгъом и 10, 2018

22.09.2018 - Адыгэ кулътурэм и мафэ Америкэм щырагъэкIокIыщт

Адыгэ кулътурэм и маф КIэщыкIор: Америкэм щыIэ Адыгэ ШIушIэ Хасэ. ЗыщыкIощтыр: Америкэ Зэгот Хэгъэгухэр, шъолъырэу…
ШышъхьэIум и 30, 2018

30.09.2018 - Иордание: НыбжьыкIэ хасэм зэфэс иIэщт

НыбжьыкIэ хасэм (Алджил-Алджадид) и зэфэс Зэфэсым хасэм игъэцэкIагъэхэм хэплъэщтых ытIанэ хэдзынхэр щыIэщт. ЗыщыкIощтыр: Иордание, къалэу…
ЖъоныгъуакIэм и 31, 2018

21-22.09.2018 - Адыгэ Iофым фэгъэхьыгъэ дунае зэхахьэ Германием щыкIощт

Iоныгъом и 21-м щегъэжьагъэу и 22-м нэс, 2018 илъэсым, Адыгэ Iофым фэгъэхьыгъэ дунае зэхахьэ Германием…
ШышъхьэIум и 06, 2018

03.2019 - Щы зэфэчъэнхэмкIэ дунае зэнэкъокъу Дубай щыкIощт

Гъэтхапэ мазэм, 2019 илъэсым, щы зэфэчъэнхэмкIэ дунае зэнэкъокъоу Дубай щыкIощтым текIоныгъэ къыздихыхэрэм апае ахъщэу афаугощыщтыр…
Мэкъуогъум и 14, 2018

28-30.09.2018 - Дунэе литературэ фестивалэу «Анаклиа 2018»-м Адыгэхэри хэлэжьэщтых

Дунэе литературнэ фестивал «Анаклиа 2018», Курдж (Хъурц) Республикэ Адыгэ Культурэм Игупчэрэ (Тбылыс) Зугдиди ГъэIорышIапIэмрэ Iоныгъом…
Мэкъуогъум и 12, 2018

23-26.10.2018 - ЗекIоным фэгъэхьыгъэ дунае зэхьахьэ ин Курджым щыкIощт

ЗекIоным (туризмым) фэгъэхьыгъэ дунае зэхьахьэ "Welcome Challenge" ЗыщыкIощтыр: Курдж Республикэ, къалэу Тбилиси. Хэлэжьэщтхэр: Хэгъэгу 65-рэ…