ЖъоныгъуакIэм и 15, 2018

17.05-14.06.2018 - ЖъоныгъуакIэм и 17-р нэкIмазэм иапэрэ маф

Мыекъуапэ, ЖъоныгъуакIэм и 15 ЖъоныгъуакIэм и 17-р, мэфэку мафэр, нэкIмазэм иапэрэ мафэу макъэ къигъэIугъ Адыгэ…
ЖъоныгъуакIэм и 11, 2018

Адыгэ Республикэ тхылъ тедзапIэр илъэс 90 хъугъэ

Мыекъуапэ, жъоныгъуакIэм и 11 ЖъоныгъуакIэм и 8-м, 1928-рэ илъэсым Адыгэ Республикэ тхылъ тедзапIэ къызэIуахынэу унашъо…
ЖъоныгъуакIэм и 03, 2018

Шыу зекIоу "Щагъдый ижъогъобын" непэ Аскъэлае щырагъэжьагъ

Мыекъуапэ, жъоныгъуакIэм и 3 Адыгэ шы лъэпкъхэр зыхэтыхэ шыу зекIоу "Щагъдый ижъогъобын" пчэдыжь къуаджэу Аскъэлае…
ЖъоныгъуакIэм и 02, 2018

Хасэм хэтыгъэхэр агъэшIонэу зэхахьэ ашIыщт

Амман, 02.05.2018 ЖъоныгъуакIэм и 5-м, Иорданием щылажьэрэ Адыгэ зэхэт купэу "Кавказым щыпсэурэ Адыгэхэм я ныбджэгъу…
ЖъоныгъуакIэм и 06, 2018

21.05.2018 - Шъыгъо-ШIэжь мафэр дунаем тет Адыгэ пстэуми хагъэунэфыкIыщт

ЖъоныгъуакIэм и 21-м, дунаем тет Адыгэ пстэуми шъыгъо-шIэжь мафэр хагъэунэфыкIыщт. Урыс-Кавказ заор 1763-рэ щегъэжьагъэу 1864-рэ…
Мэлылъфэгъум и 27, 2018

06.06.2018 - КъэшъокIо купэу "Абреки" Мыекъуапэ концерт къыщитыщт

Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 26 КъэшъокIо купэу "Абреки" Мыекъуапэ щыщ ыкIи ансамбль ныбжьыкI, нахь цIыкIухэри, инхэри…
Мэлылъфэгъум и 27, 2018

31.05.2018 - КъэшъокIо купэу "Абреки" Тэхъутэмыкъуае концерт къыщитыщт

Тэхъутэмыкъуае, мэлылъфэгъум и 26 КъэшъокIо купэу "Абреки" Мыекъуапэ щыщ ыкIи ансамбль ныбжьыкI, нахь цIыкIухэри, инхэри…
ЖъоныгъуакIэм и 19, 2018

21.05.2018 - Тыркуем изэфэшъхьаф къалэхэм шъыгъо-шIэжь мафэр щахагъэунэфыкIыщт

ЖъоныгъуакIэм и 21-м, Тыркуем ит къэлэхэу Адыгэхэр защыпсэухэрэм шъыгъо-шIэжъ мафэр щахагъэунэфыкIыщт. А зэхахьэхэм нэкI зиIыгъэхэр…
ЖъоныгъуакIэм и 19, 2018

21.05.2018 - Израил щыпсэурэ Адыгэхэм шъыгъо-шIэжь мафэр Рихьанием щыхагъэунэфыкIыщт

Рихьание, ЖъоныгъуакIэм и 19 ЖъоныгъуакIэм и 21-м, Израил щыпсэурэ Адыгэхэм шъыгъо-шIэжъ мафэр Адыгэ къуаджэу Рихьание…
ЖъоныгъуакIэм и 19, 2018

21.05.2018 - Иорданием ит зэфэшъхьаф хасэхэр зэгъусэхэу шъыгъо-шIэжь мафэр хагъэунэфыкIыщт

Амман, ЖъоныгъуакIэм и 19 ЖъоныгъуакIэм и 21-м, 2018-рэ илъэсым, Иорданием щылажьэрэ зэфэшъхьаф хасэхэр зэгъусэхэу шъыгъо-шIэжь…
ЖъоныгъуакIэм и 11, 2018

19.05.2018 - Адыгэ щым фэгъэхьыгъэ филмэу "Щагъдый" Москва къыщагъэлъэгъощт

Москва, жъоныгъуакIэм и 11 Адыгэ щым фэгъэхьыгъэ филм "Щабзэм нахь псынкIэу Щагъдый" Зэхэзыгъэуцуагъэр: ФилмшIэу Нэгъаплъэ…
Тыгъэгъазэм 10, 2017

10.2018 - Дзодо бэнэнымкIэ Урысые Федерацием ичемпионат Чэчэн Республикэм щыкIощт

Дзодо бэнэнымкIэ Урысые Федерацием ичемпионат Чэчэн Республикэ, къ. Грозный 10.2018, чъэпыогъу мазэ, 2018-рэ илъэс