Гъэтхапэм и 23, 2018

Тыркуем щыIэ Адыгэхэм Адыгабзэр шIу зэралъэгъурэр къагъэлъэгъуагъ

Гъэтхапэм и 14-м, Тыркуем икъэлэ-шъолъыр зэфэшъхьэфхэм ащыпсэурэ Адыгэхэм Адыгабзэм имафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр ашIыгъэх. Ахэм нахь…
Гъэтхапэм и 22, 2018

"Адыгэ макъэм" имэфэкI хигъэунэфыкIыгъ

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 22 Республикэ гъэзетэу "Адыгэ макъэм" имэфэкI игъэкIотыгъэу къэралыгъо филармонием пчыхьашъхьэ щыхигъэунэфыкIыгъ. Лъэпкъ…
Гъэтхапэм и 22, 2018

Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыщ сурэтышIэхэм якъэгъэлъэгъон Мыекъуапэ къащагъ

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 22 Къэбэртэе-Бэлъкъарым щызэлъашIэрэ сурэтышIэхэу Мазло Руслъан ыкIи Хьалилэ Миланэ ары зиIофшIагъэхэр Адыгеим…
Гъэтхапэм и 21, 2018

Адыгэ илъэсыкIэр Мыекъуапэ щыхагъэунэфыкIы

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 21 Пасэм илъэсыкIэр мэфи 3 агъэмэфэкIыщтыгъ - гъэтхапэм и 20 щегъэжьагъэу и…
Гъэтхапэм и 24, 2018

27.03.2018 - "Псэлъыхъохэм" я 500 къэгъэлъэгъон гъэтхапэм и 27 къатыщт

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 23 Театрэм идунэе мафэ тефэу къэгъэлъэгъонэу "Псэлъыхъохэр" Адыгэ Республикэм илъэпкъ театрэ къыщашIыщт.…
Гъэтхапэм и 23, 2018

11.04.2018 - Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм апае шIушIэ концерт Налщыч щыкIощт

Налщыч гъэтхапэм и 23 Мэлылъфэгъум и 11-м, хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм фэгъэхьыгъэ шIушIэ концерт Къэбэртае-Бэлкъар…
Гъэтхапэм и 19, 2018

24.03.2018 - "Спартак Налщыч" - "Ангушт"

Гъэтхапэм и 24-м, сыхьатэ 15.00-м, Урысие Федерацием фотболымкIэ лъэпкъ лигэ (ятIуанэрэ) зыфиIорэм я 23-рэ джэгугъохэм,…
Гъэтхапэм и 13, 2018

25.03.2018 - Америкэм щыIэ Адыгэ хасэм зэфэс иIэщт

Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм щылажьэрэ "Адыгэ ШIушIэ Хасэм" изэфс ЗыщыкIощтыр: Америкэ Зэгот Хэгъэгухэр, шъолъырэу Ню-Джерси, хасэм…
Щылэмазэм и 22, 2018

30.03.2018-02.04.2018 - Адыгэ кулътурэм имафэ Остердамме (Германие) щыкIощт

Адыгэ кулътурэм имаф КIэщакIохэр: къалэхэу Бременрэ Ганноверрэ ащылажьэрэ Адыгэ хасэхэр. ЗыщыкIощтыр: Германие, къалэу Остердамме, урамэу…
ШэкIогъум и 17, 2017

25.04.2018 - Адыгэ ныпым и мафэ Амман щыхагъэунэфыкIыщт

Адыгэ Ныпым и МафИордание, къ. Амман, Адыгэ шIушIэ Хасэ.25.04.2018
Гъэтхапэм и 05, 2018

12.03-30.04.2018 - Москва дэт метро "Воробьёвы горы" Адыгэ Республикэм икъэгъэлъэгъонхэр щыIэщтых

Мыекъуапэ, гъэтхапэм и 5 Адыгэ Республикэм икъэгъэлъэгъон инэу Москва щызэхащэщтыр джырэ уахътэм агъэхьазыры. КультурэмкIэ Адыгеим…
Тыгъэгъазэм 10, 2017

10.2018 - Дзодо бэнэнымкIэ Урысые Федерацием ичемпионат Чэчэн Республикэм щыкIощт

Дзодо бэнэнымкIэ Урысые Федерацием ичемпионат Чэчэн Республикэ, къ. Грозный 10.2018, чъэпыогъу мазэ, 2018-рэ илъэс
ШэкIогъум и 17, 2017

2018 - Газпром и "Инвест Мафэ" Нью-Йоркрэ Лондонрэ ащыкIощтых

Газпром и "Инвест Маф"Америкэ Зэгот Хэгъэгухэр, къ. Нью-Йорк. Британие, къ. Лондон.2018-рэ илъэсым иапрэ мазэхэм.Къызыхэтхыгъэр: interfax.ru